Kursplan för

Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik
Environmental System Studies: Climate, Science and Politics

FMIN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Valfri för: F4, Pi4, W4-es, W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Huvudsyftet med kursen är att förmedla kunskap om de viktigaste klimatvetenskapliga grunderna samt aktörerna och positionerna inom internationell klimatpolitik och förhandlingar. Att sätta frågorna i ett systemperspektiv där självständig kritisk analys/granskning av samspel mellan vetenskap och politik/policy är centralt i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för de viktigaste klimatvetenskapliga grunderna samt aktörerna och positionerna inom internationell klimatpolitik och förhandlingar.

Kunna förklara vetenskapliga sammanhang, forskningsmetoder och resultat samt osäkerheter rörande klimatförändringars orsaker och verkningar

Visa förmåga att självständigt analysera internationella klimatfrågor ur ett systemperspektiv som omfattar såväl natur- och samhällsvetenskapliga som tekniska och etiska aspekter

Kunna beskriva förutsättningar och former för klimatpolitikens utveckling samt bidra till en diskussion om densamma.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Visa förmåga till självständig kritisk analys samt förmåga att hantera ett komplext internationellt källmaterial kopplat till händelser, handlingar, åtgärdsförslag och annan information som avser klimatfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa förmåga att värdera varierande källmaterial rörande klimatfrågan.

Kursinnehåll

Kursen består dels av naturvetenskapliga och tekniska moment, dels av samhällsvetenskapliga moment som analyserar sammanhangen mellan vetenskap och politik.
Den första delen omfattar en fördjupning av naturvetenskapliga och tekniska moment som strålningsbalans och kolbalans, atmosfärskunskap och meteorologi, paleoklimatologi och klimatmodellering. Häri ingår begrepp såsom växthusgas, uppvärmningspotential, klimatkänslighet, albedo, kolsänka, scenarier och kollagring.
Till de samhällsvetenskapliga momenten hör bl a internationella relationer och förhandlingar, klimatpolitik och ekonomi. Härunder omfattas begrepp såsom policy, delat ansvar, kostnader för åtgärder och anpassning, teknikspridning, systeminnovation, samhällsomställning och styrmedel.
Kursen baseras på föreläsningar och seminarier där de olika momenten presenteras, diskuteras och relateras till varandra, samt på kurslitteraturen vilken bidrar med bakgrund och fördjupning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Sker i form av ett skriftligt prov under första läsperioden, några mindre inlämningsuppgifter och ett bokseminarium (med skriftlig inlämning och obligatorisk närvaro). Avslutande skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Minst 130 hp inom programmet.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars J Nilsson, lars.nilsson@miljo.lth.se
Kursansvarig: Malin Aldenius, malin.aldenius@miljo.lth.se
Kursadministratör: Astrid Byrman, astrid.byrman@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se
Övrig information: Omtentamen ordnas i anslutning till omtentamensperiod.