Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MILJÖSYSTEMANALYS: KLIMAT SOM VETENSKAP OCH POLITIKFMIN01
Environmental System Studies: Climate, Science and Politics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: W4, W4ea, W4ma. Kursansvarig: Lars J Nilsson, lars.nilsson@miljo.lth.se och Joakim Nordqvist, joakim.nordqvist@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 7,5 högskolepoäng miljövård/miljösystemanalys, t ex kursen FMI065. Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom programmet. Prestationsbedömning: Sker i form av ett mindre skriftligt prov efter halva kurstiden, muntlig och skriftlig presentation av seminarieuppgift samt en avslutande skriftlig hemtentamen. Bedömning sker även av medverkan i en avslutande praktisk övning. Övrigt: Kursen avslutas med en hemtentamen. Omtentamen ordnas i anslutning till omtentamensperiod. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Huvudsyftet med kursen är att förmedla kunskap om de viktigaste begreppen och aktörerna inom den internationella klimatdebatten, att sätta frågorna i ett systemperspektiv där självständig kritisk analys/granskning av samspel mellan vetenskap och politik/policy är centrala.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen beskriver och analyserar sammanhangen mellan vetenskap och politik.

Den första delen omfattar en repetition och fördjupning av naturvetenskapliga och tekniska moment som strålningsbalans och kolbalans, atmosfärskunskap och meteorologi, paleoklimatologi och klimatmodellering. Häri ingår begrepp såsom växthusgas, uppvärmningspotential, klimatkänslighet, albedo, kolsänka, scenario och kollagring.

Till de samhällsvetenskapliga momenten hör bl a internationella relationer och förhandlingar, klimatpolitik och ekonomi. Härunder omfattas begrepp såsom policy, bördefördelning, kostnadsuppfattning, teknikspridning och styrmedel.

Kursen baseras på föreläsningar och seminarier där de olika momenten presenteras, diskuteras och relateras till varandra, samt på kurslitteraturen vilken bidrar med bakgrund och fördjupning.

Det avslutande kurstillfället utgörs av en praktisk övning som integrerar kursens alla moment.

Litteratur
Naturvårdsverket & SMHI, En varmare värld. Växthuseffekten och klimatets förändringar/Monitor 18, 2003 alternativt En ännu varmare värld, 2007. Dessutom ingår en samling vetenskapliga artiklar och annat aktuellt material. Kurslitteratur kan på grund av områdets snabba utveckling komma att ändras inför 2008.