Kursplan för

Miljösystemanalys och hållbar utveckling
Environmental Systems Studies and Sustainable Development

FMIF10, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet för kursen är att förbereda blivande civilingenjörer så att de kan hantera hållbarhetsfrågor i sin framtida yrkesutövning. Många kommer att verka i stora företag eller organisationen på en internationella marknad och med hög kompetens följer ett personligt ansvar för t.ex. resurs- och miljöfrågor. Därför behövs inte bara kunskap om aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor, utan även kännedom om samhällets ramar för miljöarbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Beskrivning av samhällets energi- och råvaruförsörjning, samt lokal och global miljöpåverkan vid produktion, användning/konsumtion och kvittblivning/avfallshantering.

Resursbegränsningar (och möjligheter) i relation till det moderna industrisamhällets krav (ändliga och förnybara resurser, konflikter om markanvändning).

Kritisk belysning av begreppet hållbar utveckling. Introduktion till ett livscykelperspektiv på tjänster och produkter.

Styrmedel inom miljöområdet. Konsekvenser för företag och organisationer. Metoder/verktyg i arbetet för hållbar utveckling och bättre miljö.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Projekt och inlämningsuppgifter utförs enskilt eller i mindre grupper. Projektet utgörs av en analys av en aktuell frågeställning, relaterad till innehållet i kursen och som redovisas i form av en kortfattad uppsats som diskuteras/försvaras muntligt. En uppgift är av beräkningskaraktär, och skall innefatta såväl beräkningar som en självständig kritisk kommentar till beräkningarnas resultat. Obligatoriskt deltagande i seminarier. Slutbetyget (3, 4 eller 5) utgörs av en viktning av resultatet från tentamen med 2/3 och projektet med 1/3.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig eller muntlig tentamen
Kod: 0213. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projekt i grupp. Inlämningsuppgifter och seminarier.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst 90 högskolepoäng inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIF45, FMIF50, FMI031, FMIA01, FMIF05, FMIF35, FMIF01, FMIF15, FMIF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Alexandra Nikoleris, alexandra.nikoleris@miljo.lth.se
Kursadministratör: Astrid Byrman, astrid.byrman@miljo.lth.se