Kursplan för

Miljö och management
Environmental Management

FMIF05, 12 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om miljöarbetet inom företag och i samhället samt att stimulera till diskussion och eftertanke kring styrkor och svagheter hos olika styrmedel och verktyg. Utöver det skall den studerande tränas i kritiskt tänkande, problemformulering samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen belyser för miljöfrågorna grundläggande begrepp och principer. Kursen belyser också ekonomiska och administrativa styrmedel samt olika miljöverktyg inklusive deras för- och nackdelar. Exempel på miljöverktyg är lagstiftning, livscykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning, miljöledningssystem, miljömärkning samt handel med utsläppsrätter.

I kursen ingår även en inlämningsuppgift i miljörätt, vilken ger en insikt i den legala hanteringen av ett miljöärende. Det ingår även en uppsats innebärande en kritisk granskning och analys av ett "miljöverktyg" - dels politiskt bestämda styrmedel, dels metoder och verktyg använda inom näringslivet. I uppsatsen ingår även en reflektion över kopplingen mellan "verktyget" och hållbar utveckling.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift i miljörätt, godkänd uppsats inklusive aktivt deltagande på seminariet och inlämnad skriftlig opposition/egenreflektion samt skriftlig tentamen. Närvaro på den obligatoriska föreläsningen. Slutbetyget baseras till 40% på uppsatsbetyget och till 60% på betyget på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Uppsats.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd uppsats inklusive opposition
Kod: 0214. Benämning: Tentamen och miljörättsprojekt.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen och miljörättsprojekt

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMI065, FMIF01, FMIF15, FMI031, FMIA01, FMIF10, FMIF20, FMIF35, FMIF45, FMIF50

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Astrid Byrman, astrid.byrman@miljo.lth.se
Kursansvarig: Max Åhman, max.ahman@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se
Övrig information: Undervisningsformer: föreläsningar, uppsats i grupp under handledning, projektuppgift i grupp, redovisningsseminarier.