Kursplan för

Teknisk miljövetenskap
Environmental Science

FMIF15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4, BI3, C4, D4, E4, M4, MD4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för samhällets miljöpåverkan, och hur denna kan förändras, särskilt utifrån den yrkesverksamme civilingenjörens eller brandingenjörens perspektiv. Vidare skall den studerande under kursen stimuleras till diskussion om teknikerns roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Kursen utgår från respektive students tidigare inhämtade kunskaper och sätter dem i ett hållbarhetsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa ett kritiskt förhållningssätt inför frågor som rör miljön och den yrkesverksamme civilingenjören/brandingenjören.

Kursinnehåll

Föreläsningarna beskriver :

Andra moment utgörs av:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid seminarierna. Ett projektarbete genomförs i grupp, och detta skall redovisas muntligt samt i form av en skriftlig rapport som uppfyller grundläggande formella krav. Skriftlig tentamen. Slutbetyget för kursen är en sammanvägning av betygen på projektarbetet (1/3) och betyget på tentamen (2/3).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst 60 högskolepoäng från ett utbildningsprogram vid teknisk fakultet.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMI031, FMI065, FMI100, GEMF01, FMI640, FMIA01, FMIF01, FMIF05, FMIF10, FMIF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karin Ericsson, karin.ericsson@miljo.lth.se
Kursansvarig: Max Åhman, max.ahman@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se