Kursplan för

Inledande programmering med Python
Introduction to Programming Using Python

EDAA70, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: B4, K4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Målet med kursen är att ge studenter en introduktion till programmering. Fokus ligger på datavetenskapliga begrepp samt programmeringsfärdighet med problemlösning och stegvis utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska momenten är godkända. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på betyget på denna tentamen. För att få deltaga i tentamen krävs att de obligatoriska momenten är godkända. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.
Kod: 0220. Benämning: Datorlaborationer och inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda datorlaborationer och godkända inlämningsuppgifter. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Delmomentet omfattar: Datorlaborationer och inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: EDA011, EDA010, EDA015, EDA016, EDA017, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10, EDAA20, EDAA55, EDAA65, EDAA45, EDAA50

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, studierektor@cs.lth.se
Kursansvarig: Niklas Fors, niklas.fors@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/EDAA70