Kursplan för

Projekt i industriell elektroteknik och automation
Project in Industrial Electrical Engineering and Automation

EIEN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2019-03-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, E5-em, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Projektkursen syftar till ett självständigt fördjupat studium inom något av IEA:s ämnesområden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Teoristudier. Eventuell experimentell verifikation inom något av IEA:s forskningsprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst en av fortsättningskurserna EIEN25 Kraftelektronik, EIEN15 Elkraftsystem, EIEN20 Elmaskinkonstruktion, MIE041/EIEF40 Industriell Mätning och Styrning, EIEF01 Tillämpad mekatronik, MIE080 Automation, MIE090 Automation av komplexa system, MIE100/EIEN40 Hybrida fordonssystem eller EIEN10 Vindkraftsystem med betyg 4 eller 5.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIE061

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ. lektor Jörgen Svensson, jorgen.svensson@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se