Kursplan för

Elmaskinkonstruktion
Design of Electrical Machines

EIEN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2019-03-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: E5-em, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Moderna industriprodukter och produktionsutrustning kräver en alltmer ökad andel elektromekaniska ställdon = elektriska maskiner. Det i sin tur ger de konstruktörer som förstår hur sådan ställdon konstrueras och förmår integrera sådan konstruktioner i produkter/produktionsutrustning en fördel. Denna kurs syftar till att ge sådana kunskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar: Lindningar, strömbeläggning, momentbildning och förluster. Optimering, momentkvalitet, reluktansnätmodeller, FEM-analys.
Projektuppgift: Konstruktion av elmaskin med användning av FEMbaserade beräkningsprogram.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift ger betyget 3. För högre betyg krävs skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Elmaskinkonstruktion.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: TH.
Kod: 0213. Benämning: Projekt, muntlig och skriftlig rapport.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESSF15 Elenergiteknik (E), ETE055, EITF85 Elektromagnetisk fältteori (F), MIE012, EIEF35 Elektroteknikens grunder (M), ETEF01 Elektromagnetisk fältteori (Pi).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIE050

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr Avo Reinap, avo.reinap@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se/emk/