Kursplan för

Tillämpad mekatronik
Applied Mechatronics

EIEF01, 10 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2018-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, D4-is, E4-ra, F4, M4-me, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Utveckling av dagens och morgondagens produkter kräver allt oftare en optimerad kombination av elektromekaniska lösningar och inbyggda system (integrerad elektronik och programvara). Kursen syftar till att ge sådana färdigheter, samt grundläggande förståelse för den erforderliga kompetensen, dvs:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Inledande introduktion till de andra programmens/deltagarnas förkunskaper, såsom realtidsprogrammering (för EFMNPi) och produktutvecklingsprocessen (för DEFNPi), följt av fördjupningar av det samlade innehållet:Utvecklingsmetodik och projektplanering. Praktisk styr- och reglerteknik. Analog elektronik. Simulering av elektronik och mekanik. Felsökning. Störningar, skydd och säkerhet. Miljövänlig elektronisk prototyputveckling. Mikroprocessorer och programmering av inbyggda system. Gränssnitt till PC. Drivrutiner. Datorkommunikation. Sensorer. Ställdon. Elektromekanisk energiomvandling. Mekanisk prototyputveckling. Sökning/tolkning av teknisk dokumentation.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter (individuella), godkänd projektuppgift (individuell) och godkänd principkonstruktion (i grupp) ger betyget G.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Principkonstruktion.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd rapport på principkonstruktion i grupp ger betyget G.
Kod: 0218. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt praktiskt projektarbete ger betyget G.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Godkända obligatoriska kurser (för respektive program) inom programmering och elektronik/elektroteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet
Kursen överlappar följande kurser: EDA190, EIEN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Francisco Marquez Fernandez, francisco.marquez_fernandez@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se