Kursplan för

Industriell mätning och styrning
Measurement Systems for Control

MIE041, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, M4-me
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ge en god överblick över de viktigaste komponenterna som används för att bygga upp industriella mät- och styrsystem och dessa komponenters samverkan. Kursen ska även ge studenten erfarenhet av att planera, bygga och ta i drift ett mindre system inkluderande givare, ställdon och presentationsenheter för en given mät- och styruppgift.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

individuellt och utan hjälpmedel kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

individuellt och med hjälp av datablad kunna

i grupp och med felsökningshjälp från handledare kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

i en kortfattad rapport kunna redovisa och förklara konstruktionen av hårdvara och mjukvara i ett mät- och styrsystem i ett grupparbete. Rapporten skall rikta sig till andra som läst denna kurs eller har motsvarande förståelse.

Kursinnehåll

Logisk algebra, grindar, Karnaughdiagram, vippor, kombinatoriska nät och sekvensnät. Egenskaper och prestanda för komponenter och kretsfamiljer. Givare, mätmetoder för mätning av icke-elektriska storheter. Anpassning mellan givare och mätsystem. Omvandling mellan analoga och digitala signaler. Mikrodatorn som komponent i mät- och styrsystem. Anslutning av mätsystem till persondator. Kommersiella mät- och styrprogram.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända laborationer, godkänt projekt samt skriftlig sluttentamen.

Delmoment
Kod: 0104. Benämning: Laborationer och projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Laborationer och projekt.
Kod: 0204. Benämning: Industriell mätning och styrning.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen bedöms i skalan U, 3, 4, 5. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen på kursen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MIE012 Elektroteknikens grunder (M) ETE115 Ellära och elektronik (F) ESS010 Elektronik, ESSF01 Analog elektronik (E).
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Associate Professor Gunnar Lindstedt, gunnar.lindstedt@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se/ims
Övrig information: Det krävs ca 100 timmars självstudier, främst för att slutföra projektdelen av kursen.