Kursplan för

Projekt i industriell elektroteknik och automation
Project in Industrial Electrical Engineering and Automation

EIE061, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, E5-em, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Projektkursen syftar till ett självständigt fördjupat studium inom något av IEA:s ämnesområden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Teoristudier. Eventuell experimentell verifikation inom något av IEA:s forskningsprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst en av fortsättningskurserna EIE015 Kraftelektronik, EIE030 Elkraftsystem, EIE050 Elmaskinkonstruktion, MIE041 Industriell Mätning och Styrning, EIEF01 Tillämpad mekatronik, MIE080 Automation, MIE090 Automation av komplexa system eller EIEN10 Vindkraftsystem med betyg 4 eller 5.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ass prof Jörgen Svensson, jorgen.svensson@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se