Kursplan för

Stadskvalitet och urban form
Urban Quality and Urban Form

ASBN45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom hållbar stadsgestaltning.
Obligatorisk för: MSUD1
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att förstå, analysera och värdera stadsgestaltningens konstnärliga aspekter och uttrycksmedel. Kursen syftar också till att utveckla studentens förmåga att på ett ifrågasättande och kreativt sätt, verbalt och i skrift, integrera teoretisk kunskap och ett humanistiskt förhållningssätt i reflektioner omkring gestaltningsmässiga aspekter av stadsmiljöer. Vidare syftar kursen till att vidga studentens referensramar gällande urbana designprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens fokus är konstnärligt kvalificerad stadsgestaltning och innehållet fördjupar och problematiserar diskussionen om sambandet mellan urban form och urbana kvaliteter. De exempel som behandlas rör stadsgestaltningens olika uttrycksmedel som stadens golv, grönska, byggnadsvolymer, platsutformning, och andra urbana element. Kursen ger studenterna tillfälle att vidga sina referenser av kvalificerade urbana gestaltningsprojekt och komma i kontakt med konstnärligt framstående praktiker inom stadsgestaltningens område. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och enskilt uppsatsskrivande. Kursens fokus på konstnärligt avancerad stadsgestaltning är ämnat att inspirera och utveckla studentens kreativa gestaltningsförmåga och därigenom utgöra ett stöd för gestaltningsuppgiften i ASBN02 Stadsåterbruk (15 hp).

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkänd skrivuppgift samt minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar, exkursioner och seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ASB185, ASBN20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Olsson, andreas.olsson@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursens innehåll och upplägg är ämnat att utgöra ett stöd för gestaltningsuppgiften i kursen ASBN02 Stadsåterbruk (15 hp).