Kursplan för

Arkitektur - I samtid
Architecture - In the Contemporary

AAHF30, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att genom gestaltning i komplexa kontextuella sammanhang präglade av olika tidsavtryck ge studenten kunskap om arkitekturens rumsliga egenskaper och utveckla dennes förmåga att utforma arkitektur i fysiskt specifika och socialt sammansatta situationer. Särskilt fokus ägnas samtids- och framtidsfrågor som kan utveckla arkitekturen i nya riktningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa fördjupad kunskap om metoder och teoretisk grund inom området arkitektur och bebyggelsemiljö med speciellt fokus på samtids- och framtidsrelaterade frågor.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att inom ett projekt som medvetet förhåller sig till samtids- och framtidsrelaterade frågor gestalta, planera eller förnya miljöer och byggnader.

visa förmåga att identifiera och hantera grundläggande frågeställningar inom arkitekturens och samhällsbyggandets områden.

visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes, kritiskt, självständigt och kreativt genomföra skapande uppgifter inom kursens program.

visa förmåga att presentera sitt arkitekturprojekt så att det kommunicerar på ett, för yrket, acceptabelt sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma värdet för det egna projektet hos olika typer av bakgrundsinformation.

visa förmåga att kritiskt värdera det egna arbetsresultatet under och efter designprocessen.

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande information om samtida byggande och framtida utmaningar samt hur dessa diskuteras och värderas i praktik och teori. Adekvata metoder introduceras och i en tillämpande gestaltningsuppgift tränas studenten i hur byggnader/miljöer kan tillföra, förnya och förändra existerande byggda strukturer både i ett kortare och ett längre tidsperspektiv.

Gestaltningsuppgiften - det dominerande inslaget - finns i ett urbant eller landskapligt sammanhang. Projektuppgiften skall inbjuda till en kritisk granskning av arkitekturens grunder samt stimulera till ett experimentellt arbetssätt, där innovativa och nydanande lösningar provas.

Studenter handleds på veckobasis och vid särskilda delgenomgångar och tränas i att på ett strukturerat och insiktsfullt sätt kommunicera arkitektur, i ord och bild. Gestaltningsuppgiften stöds av föreläsningar, workshops, litteraturstudier och seminarier. Slutlig examination sker vid en offentlig genomgång där inbjudna externa kritiker medverkar.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt krävs ett godkänt projekt, heltäckande dokumenterat i en portfölj, d.v.s. en sammanställning av projektet i ritningar, bilder, text och modellfoton. Dessutom krävs aktivt deltagande i schemalagd undervisning (minst 80% närvaro) som introduktioner, genomgångar och seminarier. Examinationen kommer att vara såväl muntlig som skriftlig.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: John Ross, john.ross@arkitektur.lth.se