Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STADSKVALITET OCH URBAN FORMASBN20
Urban Quality and Urban Form

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB185. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering. Prestationsbedömning: Godkänd skrivuppgift samt minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar, exkursioner och seminarier. Övrigt: Kursens innehåll och upplägg är ämnat att utgöra ett stöd för gestaltningsuppgiften i kursen ASBN01 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk.

Syfte
Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att förstå, analysera och värdera stadsgestaltningens konstnärliga aspekter och uttrycksmedel. Kursen syftar också till att utveckla studentens förmåga att på ett ifrågasättande och kreativt sätt, verbalt och i skrift, integrera teoretisk kunskap och ett humanistiskt förhållningssätt i reflektioner omkring gestaltningsmässiga aspekter av stadsmiljöer. Vidare syftar kursen till att vidga studentens referensramar gällande urbana designprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är konstnärligt kvalificerad stadsgestaltning och innehållet fördjupar och problematiserar diskussionen om sambandet mellan urban form och urbana kvaliteter. De exempel som behandlas rör stadsgestaltningens olika uttrycksmedel som stadens golv, grönska, byggnadsvolymer, platsutformning, och andra urbana element. Kursen ger studenterna tillfälle att vidga sina referenser av kvalificerade urbana gestaltningsprojekt och komma i kontakt med konstnärligt framstående praktiker inom stadsgestaltningens område. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och enskilt uppsatsskrivande. Kursens fokus på konstnärligt avancerad stadsgestaltning är ämnat att inspirera och utveckla studentens kreativa gestaltningsförmåga och därigenom utgöra ett stöd för gestaltningsuppgiften i ASBN01Stadsåterbruk - gestaltning (18 hp).

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.