Kursplan för läsåret 2007/2008
STADSBYGGNAD: STADSKVALITET OCH URBAN FORMASB185
Urban Design: Urban Quality and Urban Form

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASBN20. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats, samt minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar, genomgångar, exkursioner och seminarium.

Syfte
Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att värdera och utveckla stadsstrukturens betydelse för livsmiljön, och få förståelse för den komplexa problematiken i samband med förnyelse och utveckling av befintliga miljöer. Syftet är också att utveckla sambandet mellan teori och praktik, samt utveckla detta i en självständig uppgift.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen handlar om urban kvalitet och urban form och deras kopplingar till varandra. Kursens fokus är ett självständigt uppsatsskrivande, som presenteras på seminarium med tillhörande opponering.

Undervisningen sker i form av:

Litteratur
Kurskompendium samt litteratur efter eget val.