Kursplan för

Konsekvensberäkningar
Consequence Analysis

VBRA10, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-03-31

Allmänna uppgifter

Valfri för: BI3, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska ge en introduktion till området konsekvensberäkningar inom brandingenjörens verksamhetsområde och ska utgöra ett komplement till kursen Riskanalysmetoder när det gäller konsekvenser av oönskade utsläpp av gaser och vätskor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Undervisningen består av föreläsningar, räknestugor, datorövningar samt inlämningsuppgifter. Under föreläsningarna behandlas delar ut kurslitteraturen vilket görs med teorigenomgångar, genomgång av beräkningsexempel och presentationer av inträffade olyckor.

Räknestugorna är räkneövningar där studenterna självständigt löser givna uppgifter som ska lösas med handräkningsmodeller. Vid dessa övningar finns tillgång till handledning.

Utöver handräkningsmodeller används datorbaserade beräkningsmodeller. Dessa får studenterna bekanta sig med vid datorövningar där givna uppgifter ska lösas. Uppgifterna löses individuellt med stöd av handledare.

Inlämningsuppgifter utgör ett moment i kursen. Den första utgörs av en resumé där studenten ska bekanta sig med en vetenskaplig artikel som är relevant för området och individuellt skriva en resumé av denna. Inlämningsuppgift nummer två utgörs av en beräkningsuppgift där studenten ska lösa givna problemställningar med hjälp av under kursen inhämtade kunskaper och däribland handräknings- och datormodeller. Följande delområden behandlas under kursen:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt och består av godkända lösningar på inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen bestående av både teorifrågor och problemlösning. Slutbetyget utgörs av resultatet på skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBR022 Brandkemi, VBRF10 Branddynamik.
Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet årskurs 3.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: VBR100, VBR230

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Berit Andersson, berit.andersson@brand.lth.se
Övrig information: Enstaka moment kan komma att ges på engelska