Kursplan för

Branddynamik
Fire Dynamics

VBRF10, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-03-31

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall förstå vilka olika stadier ett brandförlopp i en byggnad går igenom. Vidare syftar kursen till att ge studenterna kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas vid analys av ett brandförlopp samt att utveckla deras förmåga att kritiskt granska sådana metoder med avseende på praktisk tillämpning. Kursen syftar också till att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att bygga och analysera modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på skriftlig tentamen (enskilt arbete), hemuppgifter (enskilt arbete) och laborationsrapport (arbete i grupp) samt kräver aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Branddynamik.
Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Undervisningen baseras på ett antal föreläsningar och övningar.
Kod: 0212. Benämning: Laborationer och hemarbete.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter (enskilt arbete) och laborationsrapporter (grupparbete) samt medverkan på seminarium. Delmomentet omfattar: Delmomentet utgörs av seminarium samt hemuppgifter som löses enskilt av studenten. Studenterna arbetar i grupp i fyra stycken laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA415 Matematik, endimensionell analys eller FMAA05 Endimensionell analys, MMVA01 Termodynamik med strömningslära.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR032, VBR033, VBRF05, VBRN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Nils Johansson, nils.johansson@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.