Kursplan för läsåret 2001/2002
RISKHANTERING 1VBR100
Risk Management 1

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI3. Kursansvarig: Univ adjunkt Berit Andersson.. Rekommenderade förkunskaper: Allmän kemi, statistik.. Prestationsbedömning: Tentamen och inlämnade och godkända hemuppgifter. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm Övrigt: Begränsat antal deltagare: 33.

Mål:
Efter genomgången kurs skall eleven

Innehåll:
Säkerhetsgranskning. Strategi och metodik. Ansvarsförhållanden. Miljö- och säkerhetslagstiftning inklusive EU-direktiv.
Riskidentifiering. Val av analysmetod. Metodernas tillförlitlighet och begränsningar.
Grovanalys. Checklistor. HazOp-metoder. FMEA. Felträdsanalys. Händelseträdsanalys. Mänsklig tillförlitlighetsanalys.
Kemiakliekänndeom. Farliga egenskaper hos kemikalier. Kondenserade giftiga gaser.
Konsekvensanalyser. Beräkning av konsekvenser vid utsläpp av gaser och vätskor. Beräkningsmetoder för utsläppshastighet (källstyrka), flashing, förångning, brand i vätskepöl, uppvärming av behållare, jetflammor, gasspridning (neturala och tunga gaser), gasmolnsexplosioner och tankbrott samt effektmodeller. Beräkningsmetoderna omfattar dels handräkningsmetoder och dels utnyttjande av datorprogram.

Litteratur:
AFS 1999:5, Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor. FOA, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor - Metoder för bedömning av risker, 1997. Fredrik Nystedt, Riskanalysmetoder, Brandteknik, LTH, 2000.