Kursplan för

Brandkemi – explosioner
Fire Chemistry and Explosions

VBR022, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten baskunskaper inom värmetransport och förbränning. Kursen syftar också till att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att bygga och analysera modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på skriftlig tentamen, hemuppgifter (enskilt arbete) och laborationsrapporter (arbete i grupp) samt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Delmoment
Kod: 0101. Benämning: Brandkemi – explosioner.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Under kursens gång erbjuds två deltentamina. Under kursens gång ska studenten lösa fyra stycken obligatoriska hemuppgifter. Redovisning av hemuppgifterna sker på seminarier med obligatorisk närvaro. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Föreläsningar och övningar behandlar värmetransport, brandkemi, antändningsförlopp, flamutbredning och brandgaser. Kursens olika moment belyses med övningsuppgifter. Eget arbete med problemlösning har därför stor betydelse för inlärning av kursen.
Kod: 0201. Benämning: Laborationer och hemuppgift.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen baseras delvis på tre stycken laborationer. Godkända laborationsrapporter och närvaro på laborationerna krävs för slutbetyg. Delmomentet omfattar: Tre laborationer ingår: 1) Laminär förbränningshastighet. 2) Brännbarhetsgränser. 3) Effekt, rök- och gasalstring från jet och poolflammor.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA30 Fysik - Elektricitetslära, gaser och vätskor, FMA415 Matematik, endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra, KOOA05 Allmän kemi, MMVA01 Termodynamik med strömningslära.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR021, VBR121

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Patrick van Hees, Patrick.van_Hees@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.