Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KONSEKVENSBERÄKNINGARVBR230
Consequence Analysis

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBR100. Valfri för: BI3, RH4. Kursansvarig: Universitetslektor Berit Andersson, berit.andersson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förutsatta förkunskaper: VBR022 Brandkemi, VBRF05 Branddynamik. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet årskurs 3. Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt och består av godkända lösningar på inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen bestående av både teorifrågor och problemlösning. Slutbetyget utgörs av resultatet på skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR230.

Syfte
Kursen ska ge en introduktion till området konsekvensberäkningar inom brandingenjörens verksamhetsområde och ska utgöra ett komplement till kursen Riskanalysmetoder när det gäller konsekvenser av oönskade utsläpp av gaser och vätskor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Undervisningen består av föreläsningar, räknestugor, datorövningar samt inlämningsuppgifter. Under föreläsningarna behandlas delar ut kurslitteraturen vilket görs med teorigenomgångar, genomgång av beräkningsexempel och presentationer av inträffade olyckor.

Räknestugorna är räkneövningar där studenterna självständigt löser givna uppgifter som ska lösas med handräkningsmodeller. Vid dessa övningar finns tillgång till handledning.

Utöver handräkningsmodeller används datorbaserade beräkningsmodeller. Dessa får studenterna bekanta sig med vid datorövningar där givna uppgifter ska lösas. Uppgifterna löses individuellt med stöd av handledare.

Inlämningsuppgifter utgör ett moment i kursen. Den första utgörs av en resumé där studenten ska bekanta sig med en vetenskaplig artikel som är relevant för området och individuellt skriva en resumé av denna. Inlämningsuppgift nummer två utgörs av en beräkningsuppgift där studenten ska lösa givna problemställningar med hjälp av under kursen inhämtade kunskaper och däribland handräknings- och datormodeller. Följande delområden behandlas under kursen:

Litteratur
Fischer, S m fl: Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor. FOA 1998. ISSN: 1104-9154
Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778
Förordning om skydd mot olyckor, SFS 2003:789
Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, SFS 1999:381
Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, SFS 1999:382
Lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011
Förordning om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1075
Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet, SRVFS 2004:8
Statens räddningsverks föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, SRVFS 2005:2
Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19
Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:22 (ändring i AFS2005:19)
Myndighetsgemensam vägledning
Andersson, B: Karakteristiska egenskaper hos kemikalier, stencil Brandteknik
Farligt ämne, klor, ammoniak, svaveldioxid och propan, utdrag ur RIB.
Utdrag ur: Introduktion till konsekvensberäkningar, några förenklade typfall
Pasquill´s stabilitetsklasser och andra tabeller, stencil Brandteknik
Larsson, Karin: Kompendium i GIS.