Kursplan för

Brandteknisk riskvärdering
Fire Safety Evaluation

VBR054, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-03-31

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att knyta ihop och generalisera kunskaper från denna kursen och från tidigare kurser och ge studenterna insikt i hur dessa kunskaper kan tillämpas för att värdera personsäkerheten vid händelse av brand i ett byggnadsverk. Syftet är också att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att kunna bygga och analysera modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Genomföra en värdering av personsäkerheten vid brand i ett verkligt objekt. Förslag till förbättringar skall kunna anges samt säkerhetskonsekvensen av dessa.

Under kursens gång redovisar studenterna sin tid och planering i veckorapporter.

I kursen ingår också hemuppgifter, laborationer och inlämningsuppgifter. Vidare ingår datorlaborationer. Den första med utrymningsprogram och den andra med FAST ver 3.

Hemuppgift (Krav enligt nivå I, www.brand.lth.se/fileadmin/brandteknik/utbild/inuppgkrav.pdf).

Målet är att lära sig använda byggföreskrifterna avseende brandskydd (särskilt utrymningssäkerheten) genom förenklad dimensionering. En enkel beskrivning av brandskyddet skall upprättas för en byggnad, gruppvis.

Inlämningsuppgifter: Kursavsnittet brandgasspridning via ventilationssystem har två inlämningsuppgifter. En för ett ventilationssystem med enbart frånluft (F-system) och en för ett system med både frånluft och tilluft (FT-system). Varje student får en egen uppgift.

Projektuppgift: (Krav enligt nivå III www.brand.lth.se/fileadmin/brandteknik/utbild/inuppgkrav.pdf). Uppgiften utgör huvuddelen i kursen.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänd hemuppgift, godkända inlämningsuppgifter, närvaro vid demonstrationslaborationer, godkänd laboration, redovisning, opposition och genomförande av projektuppgift, närvaro vid obligatoriska redovisningar, aktivt deltagande vid obligatoriska moment, revidering av rapporten efter presentation och genomgångar ger slutbetyget godkänd.

Delmoment
Kod: 0103. Benämning: Rapport 1.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd hemuppgift, godkända inlämningsuppgifter, närvaro vid demonstrationslaborationer, godkänd laboration och genomförande av projektuppgift. Delmomentet omfattar: Genomföra en värdering av risknivån hos ett objekt, vilken genomförs som ett större projektarbete. I projektarbetet skall förslag till förbättringar kunna anges samt säkerhetskonsekvenserna av dessa. Projektarbetet utförs som ett grupparbete med bl. a. experimentella inslag, studiebesök och rapportskrivning.
Kod: 0203. Benämning: Rapport 2.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet, opposition på annat arbete samt revidering av slutrapport. Delmomentet omfattar: Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete, samt revidering av slutrapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FAFA30 Fysik- elektricitetslära, gaser och vätskor, VBR022 Brandkemi, MMVA01 Termodynamik med strömningslära.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR053

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marcus Runefors, marcus.runefors@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.