Kursplan för

Termodynamik med strömningslära
Thermodynamics and Fluid Mechanics, Basic Course

MMVA01, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI2
Valfri för: I4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i teknisk termodynamik och strömningslära.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursavsnittet termodynamik behandlar grundläggande begrepp som temperatur, arbete, värme, energi och entropi samt termodynamikens huvudsatser (främst första och andra) inklusive tillämpningar. Gasers och vätskors egenskaper liksom övergångar mellan dessa båda faser studeras. Tillståndsstorheter, tillståndsdiagram och vissa grundläggande termodynamiska samband innefattas. Inom kursavsnittet strömningslära introduceras och tillämpas kontinuitetsekvationen, Navier-Stokes ekvationer, Bernoullis utvidgade ekvation samt impulssatsen. Vidare behandlas likformighetslagar, omströmmade kroppar samt laminär och turbulent rörströmning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker via en obligatorisk hemuppgift, ett teoriprov (60 min; termodynamik, utan hjälpmedel) samt en avslutande skriftlig tentamen (5 tim) som avser både teori (strömningslära, utan hjälpmedel) och problemlösning (med hjälpmedel, t ex tabell- och formelsamlingar samt föreläsningsanteckningar utan lösta exempel). Godkända frivilliga hemuppgifter kan ge extra poäng som adderas till tentamensresultatet. Betyget bestäms av en total poängsumma som består av resultat vid godkänt teoriprov och godkänd tentamen, enligt särskild formel.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, FAFA30 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor, VSMA15 Mekanik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Christoffer Norberg, Christoffer.Norberg@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Gruppvisa räknestugor 20 tim.