Kursplan för läsåret 2001/2002
BRANDTEKNISK RISKVÄRDERINGVBR053
Fire Safety Evaluation

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH3. Kursansvarig: Univ lektor Robert Jönsson. Förkunskapskrav: VBR032 Branddynamik.. Prestationsbedömning: Godkänd redovisning och genomförande av projektuppgift och närvaro vid obligatoriska föreläsningar och godkänd inlämningsuppgift samt deltagande i datorlaborationer ger slutbetyget. Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm Övrigt: Begränsat antal deltagare: 33.

Mål:
Att genomföra en värdering av säkerhetsnivån hos ett objekt och ge förslag till beslut om eventuella förändringar. Att känna till människors beteenden och reaktioner under en utrymning. Att tillämpa olika utrymningsmodeller.

Innehåll:
Genomföra en värdering av risknivån hos ett objekt vilken genomförs som ett större projektarbete. I projektarbetet skall förslag till förbättringar kunna anges samt kunna ange säkerhetskonsekvensen av dessa. Projektarbetet utförs som ett grupparbete med bl a experimentella inslag, studiebesök och rapportskrivning. Projektarbetet presenteras vid ett offentligt seminarium. I arbetet ingår användningen av röktransportmodeller och utrymningsmodeller.

Litteratur:
Studies of human behaviour in fire...., D Canter.
Boverkets byggregler, BBR 94 (utdrag).
Lektionsfrågor BBR (stencil med instuderingsfrågor till BBR).
Utdrag ur lag och förordning (stencil).
Användarmanual till SIMULEX (stencil).
Beskrivning av ERM (stencil). Övningsuppgifter Hazard (stencil). Brandskydd, teori och praktik (handbok). Tidigare inköpt till kursen Passiva system.
Boverkets rapport 1997:9. Utvärdering av ändringar i byggregleringen: Brand (inkl appendixsamling).
Från SFPE handboken: Movement of People, section 3/chapter 13, Behavioural Response to Fire and Smoke, sektion 3/chapter 12. Emergency Movement, section 3/chapter 14.
Litteraturen kan komma att ändras.