Kursplan för

Programmering, grundkurs
Introduction to Programming

EDAA45, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D1
Alternativobligatorisk för: W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i imperativ och objektorienterad programmering och programspråken Scala och Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Om program som modeller av verkliga system. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner, grundläggande algoritmer. Datastrukturer: vektorer, listor, mängder, mappar. Arv, polymorfism. Strängklasser. Objektorienterad systemutveckling. Trådbegreppet. Gränssnitt. Undantag. Oföränderliga objekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Betyg på kursen bestäms av resultatet på skriftlig tentamen. Obligatoriska moment: datorlaborationer, inlämningsuppgifter och diagnostiskt test.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Betyget på hela kursen bestäms av betyget på tentamen. Delmomentet omfattar: En tentamen i tentamensperioden i januari.
Kod: 0216. Benämning: Datorlaborationer och inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda datorlaborationer och godkända inlämningsuppgifter. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursplanen. Delmomentet omfattar: Datorlaborationer och inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Studenter för vilka kursen är obligatorisk (D) har platsgaranti. Övriga (W) har begränsat antal platser (10). Urval till dessa platser görs på basis av flest antal tagna poäng inom programmet.
Kursen överlappar följande kurser: EDA010, EDA011, EDA015, EDA017, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10, EDAA20, EDA016

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Björn Regnell, bjorn.regnell@cs.lth.se
Studierektor: Studierektor, studierektor@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaa45