Kursplan för

Husbyggnads- och installationsteknik
Building Technology and Building Services

VBFA01, 10 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge baskunskaper i husbyggnadsteknik, byggnadsfysik, inomhusklimat och installationsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar allmän byggnads- och installationsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion och deras sammanfogning till en hel byggnad. Värme- och fukttekniska aspekter. Komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Dimensionering av olika system för ventilation, värme samt tapp- och spillvatten. Samordning av installationer med planlösning och stomme.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom två skriftliga tentor för husbyggnadsteknik respektive för installationsteknik, en obligatorisk uppgift som ritas i CAD samt en obligatorisk konstruktionsuppgift kallad "huset Huset" och en obligatorisk laboration. Båda tentorna består av en teoridel och en beräkningsdel som båda måste godkännas vid samma tentamenstillfälle. Slutbetyget viktas samman av de båda tentorna och en väl genomförd konstruktionsuppgift kan höja slutbetyget.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Husbyggnadsteknik.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen bestående av en teoridel och en räknedel. Båda delarna ska godkännas vid samma tillfälle. Delmomentet omfattar: Teori och beräkningsuppgifter baserade på litteratur och föreläsningsanteckningar i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik.
Kod: 0208. Benämning: Installationsteknik.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen bestående av en teoridel och en räknedel. Båda delarna ska godkännas vid samma tillfälle. Delmomentet omfattar: Teori- och beräkningsuppgifter baserade på litteratur och föreläsningsanteckningar i installationsteknik.
Kod: 0308. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkända inlämningsuppgifter krävs att de är kompletta och håller nivå II gällande redovisning. Väl genomförd uppgift kan höja slutbetyget för kursen med ett steg. Delmomentet omfattar: Konstruktionsuppgift, kallad "huset Huset", omfattande projektering av byggnadstekniska detaljer och VVS-system för ett småhus.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA45 Termodynamik med tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBM060, ABK140, VBF012, VBF017

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Dahlblom, mats.dahlblom@hvac.lth.se
Kursansvarig: Hans Bagge, hans.bagge@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.hvac.lth.se
Övrig information: Kursen ingår i ett informellt kursblock kallat Byggnadsteknik. Övriga kurser är FAFA45 Termodynamik med tillämpningar samt VBM012 Byggnadsmaterial. I kursblocket ingår en projektuppgift kallad "huset Huset" som innehåller flera delinlämningar i tre läsperioder.