Kursplan för

Globala teknologitrender
Global Technology Exploration

TMAN50, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TM5-TEMA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en insikt och förståelse för teknologitrender som finns i dagens globala samhälle. Studenterna kommer, gruppvis, att få fördjupa sig inom fyra utvalda områden (vilka kommer att variera över åren). Studenterna kommer att jobba med dessa områden utifrån både ett teknologiskt och ett ledarskapsperspektiv samt ur ett globalt perspektiv. Kursen utförs i huvudsak under den tid som studenterna spenderar i Kina varför kursen även syftar till att ge en inledande beskrivning av det kinesiska samhället och kulturen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

o Diskutera och förklara grundläggande och avancerade begrepp inom de utvalda områdena.
o Ha inhämtat ny kunskap inom de utvalda områdena samt redogöra för dessa ur ett globalt perspektiv.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

o Definiera, formulera och motivera en frågeställning inom det aktuella området.
o Genomföra en bred kunskapsinhämtning inom det aktuella området samt sortera ut relevant information.
o Sammanställa och strukturera informationen på ett relevant sätt, exempelvis genom att belysa det utvalda trend-området och dess utveckling utifrån ett antal olika länders eller världsdelars perspektiv.
o Presentera sina resultat av arbetet i både muntlig och skriftlig form för kursledning och kursdeltagare.
o Presentera sina resultat av arbetet gentemot en tilltänkt intressent som önskar ta del av materialet vid annan tidpunkt och plats, detta kan exempelvis göras genom en nätbaserad presentation.
o Bedriva arbete i större projektgrupper (ca 8-10 deltagare).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

o Förstå, reflektera och värdera olika trend-områden utifrån ett globalt perspektiv.
o Arbeta gruppvis med placering i en annan kultur (Kina).

Kursinnehåll

Kursens innehåll bygger på en serie inledande föreläsningar om de fyra respektive utvalda teknologitrenderna. Dessa föreläsningar tar upp trendområdena utifrån olika kulturella och globala perspektiv (exempelvis svenskt, asiatiskt och amerikanskt). Kursens innehåll ger även en presentation av det kinesiska samhället och arbetskultur.
Studenterna kommer att arbeta i grupper om ca 8-10 studenter, där vardera studentgrupp skall arbeta med en av de utvalda teknologitrenderna. De utvalda teknologitrenderna kan vara relativt breda områden (tex innovationer, energiproduktion, miljö-och sophantering), och studentgrupperna behöver därför spendera tid på att definiera och formulera sin egen grupps  specifika fråga att arbeta vidare med. Det gäller även att avgränsa problemet på ett relevant sätt. Regelbundna gruppmöten är en del av undervisningsformen.
Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt. Den skriftliga presentationen sker i form av en rapport som skall skrivas på engelska. Den muntliga presentationen skall förberedas i en form som gör det möjligt för en tilltänkt intressent som önskar ta del av materialet vid annan tidpunkt och plats, den kan exempelvis utgöras av en förinspelad nätbaserad presentation. Den förberedda presentationen skall visas för kursledning och övriga kursgrupper.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Gemensam rapport (med redogörelse av individuellt bidrag) samt avklarad muntlig presentation (i grupp).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: TMAN35 Projektledarskap, TMA010 Teknologi, strategi och struktur, TMAN15 Teamwork och ledarskap 1
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TMAN40

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotta Johnsson, charlotta.johnsson@control.lth.se