Kursplan för

Projektledarskap
Project Leadership

TMAN35, 12 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskap om och färdighet i att leda olika typer av teknologirelaterade projekt, samt utveckla eget och andras medarbetarskap. Syftet är att visa dels på olika tekniker och modeller, dels på de psykologiska och sociala aspekterna vid projektgenomförandet. Ytterligare ett syfte är att ge studenten ökad kunskap om lärprocesser genom att följa sin egen lärprocess under kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Diskutera och förklara grundläggande begrepp och aspekter av projektledarskap/arbete.

Kritiskt granska projekt och komma med förslag till förbättringar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Organisera och driva projektarbete i projektgruppen.

Formulera, strukturera och designa en projektplan innehållande centrala och för projektet relevanta aspekter som metod, modell, projektmål och effektmål.

Hantera projektsituationer med flertalet intressenter (värdorganisation, handledare, examinator, referensgrupp) under dynamiska förhållanden i grupp.

Analysera ett företags- eller organisations -projekt utifrån såväl praktiska som teoretiska aspekter.

Redovisa projektplan och projektrapport skriftligt och muntligt (för såväl värdorganisation som kursledning).

Ge konstruktiv feedback på referensgruppens arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Formulera självständigt individuella lärandemål med fokus på ökad självinsikt och personlig utveckling.

Formulera förhållningssätt för grupparbetet.

Analysera den egna och gruppens lärprocess under projektarbetet.

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Vidare behandlas de psykologiska och sociala hinder som kan uppstå vid projektgenomförandet och hur dessa kan hanteras. Speciellt studeras hur en konstruktiv och kreativ projektsituation kan utvecklas i praktiken.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: I grupp: projektplan, statusrapporter, projektredovisning, analys av grupprocess. Individuellt: lärjournaler (månadsvis), uppsats om projektledarskap

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Projektledarskap del 1.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: I grupp: projektplan, statusrapporter, projektredovisning, analys av grupprocess. Individuellt: lärjournaler (månadsvis), uppsats om projektledarskap Delmomentet omfattar: I grupp: projektplan, statusrapporter, projektredovisning, analys av grupprocess. Individuellt: lärjournaler (månadsvis), uppsats om projektledarskap
Kod: 0212. Benämning: Projektledarskap del 2.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: I grupp: projektplan, statusrapporter, projektredovisning, analys av grupprocess. Individuellt: lärjournaler (månadsvis), uppsats om projektledarskap Delmomentet omfattar: I grupp: projektplan, statusrapporter, projektredovisning, analys av grupprocess. Individuellt: lärjournaler (månadsvis), uppsats om projektledarskap

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TMA035, TMAN05, TMAN30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Carl-Henric Nilsson, Carl-Henric.Nilsson@fek.lu.se
Hemsida: http://www.tm.lu.se
Övrig information: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen.