Kursplan för

Teknologi, strategi och struktur
Technology, Strategy and Structure

TMA010, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter i driva och utveckla hela och delar av företag, speciellt industriella verksamheter. Genom kursens integrativa pedagogik upprättas förståelse för hur företagets strategi är kopplat till de konkreta processer i vilka verksamheten drivs. Som bakgrund för förståelse för företagets nuvarande position grundas förståelse för de långsiktiga ekonomisk historiska premisser under vilka företagen byggts upp. Ämnesmässigt integreras tekniska och ekonomiska aspekter genom hela kursen. Kursens pedagogik är uppbyggt på grupparbeten för att därigenom bidra med konkret tillämpning av lärdomarna från kursen TMA035 som pågår parallellt med TMA010.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Diskutera och förklara grundläggande begrepp och aspekter relaterade till drivande och utvecklande av hela och delar av företag och organisationer.

Diskutera, argumentera och värdera företags strategi, organisation och styrning med hänsyn till, ekonomisk historiska förutsättningar, strategier, organisation, arbetsorganisation och industriella standarder.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Analysera och formulera ett företags strategi eller en organisations verksamhetsmål.

Analysera företagets eller organisationens verksamhet och upprätta förslag för att utveckla hela eller delar av verksamheten utifrån företagets information, den kursrelaterade litteraturen och egen insamlad företagsbaserad empiri.

Hantera verkliga industriella problem och möjligheter med inbyggda konflikterande mål och flera intressenter under dynamiska gruppbaserade projektuppgifter..

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Självständigt och i grupp formulera ett företags strategiska agenda i harmoni med företagets medarbetare, marknaden och samhället i stort.

Kursinnehåll

Kursen inriktar sig på studier av högteknologisk industri. Analysen börjar på den operativa nivån – den värdeadderande processen i branscher under högt utvecklingstryck. Därefter diskuteras strukturella förändringar över långa perioder och strategiska verktyg för att skapa handlingsutrymme i turbulenta branscher.
Kursen är inspirerad av problembaserad inlärning och är forskningsinriktad. Detta kräver stort engagemang från såväl lärare som studenter. Kurslitteraturen används som startpunkt för en kritisk diskussion och kompletteras under kursens gång av studenterna med ytterligare material och perspektiv. De operativa aspekterna av technology management studeras till viss del genom studiebesök i industrin för att ge studenterna en referensram för avancerad produktionsteknologi. På den strategiska nivån analyseras forskningslitteraturen inom bland annat strategi för turbulenta branscher

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom muntliga och skriftliga examinationsuppgifter. Vissa uppgifter kan bedömas av kurskollegor. Tentamen omfattar litteraturen, diskussionerna under kursen samt studiebesöken.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0211. Benämning: Praktikfall.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända praktikuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TMAE01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Carl-Henric Nilsson, Företagsekonomiska institutionen, carl-henric.nilsson@fek.lu.se
Hemsida: http://www.tm.lu.se
Övrig information: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen.Kursen kan endast genomföras som grupparbete. Gruppindelningen bestäms av utbildningsledarna för utbildningen.