Kursplan för

Projekt - Technology Management
Project - Technology Management

TMAN40, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TM5-TEMA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen ”Projekt i Technology Management” är att befästa och utveckla studentens kunskaper inom ramen för Technology Management. Detta görs i form av ett praktiskt projekt. Projektet innehåller ett flertal av de typiska momenten i ett technology management relaterat projekt: problem-definition och -formulering, kunskaps-inhämtning och -sortering, problemlösning samt projektpresentation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• ha förbättrat sin grundläggande förståelse inom projekt relaterade till technology management. 
• ha inhämtat ny kunskap inom de områden som projektet aktualiserat

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• kunna genomföra ett flertal av momenten i ett typiskt technology management relaterat projekt: problemdefinition och -formulering, kunskapsinhämtning och sortering, problemlösning samt projektpresentation.
• presentera sina projektresultat i både skriftlig och muntlig form
• visa förmåga på samarbete i projektform

Kursinnehåll

I ett technology management relaterat projekt utgörs stor del av tiden på att definiera och formulera problemet samt att införskaffa kunskap kring projekt-ämnet. Den kunskap som införskaffas är oftast av både praktisk och teoretisk karaktär. Det gäller också att kunna avgränsa problemet på ett relevant sätt. Kursprojekten genomförs i grupp.  Regelbundna projektmötena är en del av undervisningen. Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt under varierande former.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Studenternas resultat utvärderas kontinuerligt med hjälp av dels diskussioner med och observationer av studenterna, dels bedömning av de skriftliga rapporter, som redovisas från projektarbetet. Kurserna examineras i grupp.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TMA020

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotta Johnsson, charlotta.johnsson@control.lth.se
Hemsida: http://www.tm.lu.se
Övrig information: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen. Kursen kan endast genomföras som grupparbete. Gruppindelningen bestäms av utbildningsledarna för utbildningen. For participation in the courses required for admission to Technology Management. This course can only be carried out as group work. Group division is determined by the educational leaders of education.