Kursplan för

Teamwork och ledarskap 1
Teamwork and Leadership 1

TMAN15, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syfte är att ge studenterna kunskaper och personliga förhållningssätt till ledarskap och teamwork. Deltagarna skall ha en god kunskap om teorier kring ledarskap och teamwork och dessutom skall deltagarna genom upplevelsebaserade kunskaper kunna individuellt ta ställning till sitt personliga ledarskap och sitt personliga teamdeltagande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå vanliga fenomen i teamarbete

Förstå vanliga fenomen i ledarskap

Förstå behovet av reflektion och egenutvärdering av eget handlande i team- och ledarskapssituationer.

Förstå sitt eget agerande i team- och ledarskapsituationer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Visa en ökad förmåga till reflektion kring eget handlande i team- och ledarskapssituationer

Visa en ökad vilja och förmåga att ge och ta återkopplingVisa en ökad förmåga till personlig utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa ett ökat ansvartagande för eget och andras behov av utveckling och återkoppling i team- och ledarskapsituationer

Kursinnehåll

I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar på reflektioner kring kursens innehåll och vad detta ha för implikationer för deltagarnas ledarskapssyn.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Teamwork och ledarskap, del 1.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar på reflektioner kring kursens innehåll och vad detta ha för implikationer för deltagarnas ledarskapssyn.
Kod: 0211. Benämning: Teamwork och ledarskap, del 2.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar på reflektioner kring kursens innehåll och vad detta ha för implikationer för deltagarnas ledarskapssyn. Delmomentet omfattar: Ett antal individuella reflektionsrapporter

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Antagning till TM-avslutningen
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TMA041, TMA043

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Stein Kleppestö, stein.kleppesto@fek.lu.se
Övrig information: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen.