Kursplan för

Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik
Software Engineering Process - Methodology

ETSA01, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1, D1
Alternativobligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskap om hur utveckling av stora programvarusystem går till. Syftet är även att ge studenten sådan kunskap att han/hon kan delta i planeringen av ett mindre projekt.

Kursen syftar till teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk tillämpning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Rapporter från projektarbete bedöms och betygsätts för projektgruppen. Skriftlig tentamen i form av hemtentamen bedöms individuellt. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbete och tentamen.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Kvalitet på inlämnat material från gruppen.
Kod: 0210. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Resultat på skriftlig tentamen (i form av hemtentamen).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS140, ETS141, ETS160, ETS180

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas.Wisbrant, Jonas.Wisbrant@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/etsa01