Kursplan för läsåret 2007/2008
METODIK FÖR PROGRAMVARUUTVECKLINGETS160
Methodology for Software Development

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS180, ETSA01, ETS180 och ETSA01. Obligatorisk för: D2. Valfri för: E4ps, I4ip. Kursansvarig: Docent Martin Höst, martin.host@telecom.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Förutsatta förkunskaper: EDA011/EDA016 Programmeringsteknik och EDA260 Programvaruutveckling i grupp – projekt. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Rapporter från projektarbete bedöms och betygsätts för projektgruppen. Skriftlig tentamen bedöms individuellt. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan dessa moment. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://serg.telecom.lth.se/education.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskap om hur utveckling av stora programvarusystem går till, samt hur en organisation kan arbeta med montinuerligaprocessförbättringar och kvalitetsförbättringar. Syftet är även att ge studenten sådan kunskap att han/hon kan delta i planeringen av ett mindre projekt.

Kursen syftar till teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk tillämpning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en introduktion till hur utveckling av stora programvarusystem går till. Dessutom behandlas mer övergripande delar såsom kvalitetssäkring och modellering av utvecklingsprocessen.

De huvudmoment som ingår i kursen är:

Kursen innehåller föreläsningar, övningar och grupparbeten.

Dessutom kommer innehållet att relateras till projektmetoder som studenterna arbetat med i tidigare kurser.

Litteratur
Sommerville, I, Software Engineering. 8th edition, ISBN 0-321-31379-8
Ytterligare material som anvisas av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Metodik för programvaruutveckling.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Resultat från skriftlig tentamen vägs in i slutbetyget. Delmomentet omfattar: Skriftlig examen.

Kod: 0204. Benämning: Grupparbete.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Kvalitén på rapporter från grupparbetet vägs in i slutbetyget. Delmomentet omfattar: Grupparbete med projekt och fördjupningsuppgift.