Kursplan för kalenderåret 2004
PROGRAMVARUKVALITETETS180
Software Quality

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4, I4TV. Kursansvarig: Martin Höst, Inst f telekommunikationssystem. Förkunskapskrav: ETS160 Metodik för programvaruutveckling eller ETS140 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänt projekt. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://serg.telecom.lth.se.

Mål
Kursen ger kunskap om långsiktigt kvalitetsarbete i programvaruutvecklande organisationer. Kursen behandlar utvecklingsprocesser och processförbättring, samt hur mätningar kan göras på produkter, processer och resurser. I kursen behandlas även hur utredningar om metodförändringar kan utföras med empiriska metoder.

Efter kursen skall studenten kunna deltaga i kvalitetsförbättrande arbete som t.ex. processförbättring och uppstartande av mätprogram. Kursen ger även viss förmåga att ta del av forskningslitteraturen inom området.

Innehåll

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar och ett projekt som utförs som grupparbete i grupper om 4–5 personer.

Litteratur
Fenton N E, Pfleeger S L: Software Metrics A Rigorous and Practical Approach, andra upplagan, Thomson Learning, UK samt ytterligare material som anvisas av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Kvalitetssäkring.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0204. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.