Kursplan för

Byggnadsmekanik
Structural Mechanics

VSMA05, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2023-03-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till byggnadsmekanik tillämpad på konstruktionstyper som är vanliga i byggnader och anläggningar.

Kursen bygger främst på tidigare kurser i mekanik, matematik och materiallära och är avsedd som en grundläggande allmänbildning för en civilingenjör V samt att ge nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med studier i konstruktionsteknik, geoteknik och mer avancerad byggnadsmekanik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med repetition av friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning:

Därefter följer en grundlig genomgång av Bernoullis balkteori: 

Kursen innehåller även en introduktion till några ytterligare områden inom byggnadsmekaniken:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Två inlämningsuppgifter (varav en även redovisas muntligt), en laboration samt en skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VSM010 Mekanik eller VSMA25 Mekanik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSM140, VSM141, VSMA10, VSMA20, VSMA11

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Susanne Heyden, susanne.heyden@construction.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se/utbildning/kurser
Övrig information: Utöver timmar angivna i timplanen ingår 3 h seminarium samt ett antal konsultationstider.