Kursplan för

Materialmekanik
Mechanics of Materials

VSMA10, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI2, IBYV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till materialmekanik tillämpad på enkla konstruktionstyper som är vanliga i byggnader och anläggningar.

Kursen är avsedd som en grundläggande allmänbildning för en högskoleingenjör samt att ge nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med studier i geoteknik och byggnadsmekanik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av begreppen kraft, moment, friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning:

Därefter fördjupas begreppen genom arbete med statiskt bestämda balkar:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: En obligatorisk inlämningsuppgift samt skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA645 Matematisk analys eller FMAA50 Matematisk analys och FMA656 Matematik, linjär algebra eller FMAA55 Matematik, linjär algebra
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSMA20, FME602, VSMA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Henrik Danielsson, henrik.danielsson@construction.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se/utbildning/kurser