Kursplan för läsåret 2007/2008
BYGGNADSMEKANIKVSM141
Structural Mechanics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VSM140, VSM025, VSM140, VSM025, VSM140 och VSMA05. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Susanne Heyden, susanne.heyden@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: VSM010 Mekanik. Prestationsbedömning: Två inlämningsuppgifter (varav en även redovisas muntligt), en laboration samt en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en introduktion till byggnadsmekanik

tillämpad på konstruktionstyper som är vanliga i byggnader och

anläggningar.

Kursen bygger främst på tidigare kurser i mekanik, matematik och

materiallära och är avsedd som en grundläggande allmänbildning för en

civilingenjör V samt att ge nödvändiga förkunskaper för att kunna gå

vidare med studier i konstruktionsteknik och mer avancerad

byggnadsmekanik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med repetition av friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning:

Därefter följer en grundlig genomgång av Bernoullis balkteori:

Kursen innehåller även en introduktion till några ytterligare områden inom byggnadsmekaniken:

Kursen innehåller även följande moment avseende ingenjörsfärdigheter:

Konstruktörens yrkesroll förr och nu. Muntlig presentation.

Litteratur
Heyden, S., Dahlblom, O., Olsson, A., Sandberg, G.: Introduktion till strukturmekaniken. KFS i Lund AB.
Referenslitteratur i samband med inlämningsuppgifter: Svenska språknämnden: Svenska
skrivregler. Liber 2003. ISBN: 47-04974-X