Kursplan för

Projekt årskurs 3
Project Year 3

MAMF40, 7.5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2024-04-09
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: IDA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att vidareutveckla och fördjupa studentens erfarenheter från tidigare projektkurser och därmed förbereda studenten för industriella projekt i sin kommande yrkesverksamhet. Studenterna arbetar i verklighetsnära projekt under kursens gång.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller inledande föreläsningar och seminarier om projekthantering och agil projektstyrning.  Större delen av kursen består av arbete med projektet där studenterna ska designa, bygga och testa ett system inom datateknikområdet, parallellt med att denna process dokumenteras. Processen sammanfattas och utvärderas i en skriftlig rapport och muntlig presentation. Inlärningen sker genom en blandning av föreläsningar, workshopar, handledning och projektarbete i grupp.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U, G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig rapport och muntlig examination av en större projektuppgift. För godkänd kurs krävs även godkänt på inlämningsuppgifterna, både individuella uppgifter och grupp-uppgifter. Introduktionsföreläsning, gästföreläsningar och gamensama projektaktiviteter är obligatoriska. Under kursens gång förväntas aktivt grupp-deltagande i workshopar och vid handledningstillfällen samt aktivt individuellt ansvar och engagemang för projektarbetet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Projekt årskurs 3.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: UG - (U, G).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDT655

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kirsten Rassmus-Gröhn, kirre@certec.lth.se
Examinator: Günter Alce, gunter.alce@design.lth.se
Kursadministratör: Lena Leveen, lena.leveen@design.lth.se
Hemsida: https://www.certec.lth.se/utbildning/
Övrig information: Observera att på grund av projektets karaktär krävs närvaro alla kursveckor