Kursplan för

Programvaruutveckling för stora projekt
Software Development for Large Projects

ETSF20, 7.5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: IDA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i projektledningsprinciper och utvecklingsprocesser samt de centrala begreppen kring projektbaserad storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Syftet är också att ge studenten erfarenheter kring de problem som uppstår i stora projekt, där många involverade aktörer och parallellt arbete skapar situationer som måste hanteras. Kursens ambition är även att utveckla studenternas skriftliga kommunikationsförmåga.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består till största delen av ett utvecklingsprojekt där grupper om ca 17 studenter utvecklar programvara.

Kursen fokuserar på hur man arbetar i stora projekt på ett strukturerat sätt. Man använder en systematisk och väldefinierad utvecklingsprocess där relevanta dokument skall tas fram. I utvecklingsprocessen ingår kvalitetsutvärderingar, där projektgruppen presenterar sitt arbete. Olika roller fördelas mellan projektmedlemmarna

Kursen innehåller introduktion till entreprenörskap samt genreanpassad skriftlig kommunikation.

Lärarledd undervisning fungerar som en direkt introduktion till projektet, medan huvuddelen av kursen består i projektarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U, G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Deltagande i gruppbildningen vid kursens start är obligatorisk. Den individuella examinationen består av en skriftlig rapport samt aktivt deltagande i obligatoriska moment på kursen och aktivt deltagande i projektarbetet. Den gruppvisa examinationen består av en skriftlig rapport, levererat system samt en muntlig gruppexamination.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Gruppvis examinationen som består av en skriftlig rapport, ett levererat system och en muntlig examination. Modulen omfattar: Projekt i grupp.
Kod: 0217. Benämning: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 1.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Den individuella examinationen består av en skriftlig rapport och aktivt deltagande i obligatoriska moment och i projektarbetet. Omexamination utförs i form av en individuellt utformad uppgift.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS312 ETSN05 ETS032

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Universitetslektor Christin Lindholm, christin.lindholm@cs.lth.se

Övrig information

Observera: Kursen går under två läsperioder. P.g.a. projektets karaktär krävs närvaro under alla kursveckorna. Obligatoriska moment: Projekt, övningar, laborationer, inlämningsuppgifter, presentationer och rapporter. Kursen ges vid Campus Helsingborg. Vissa av de obligatoriska momenten ingår i Ing-dagar.