Kursplan för

Programvaruutveckling för stora system
Software Development for Large Systems

ETS032, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2015-04-10

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i projektledningsprinciper och utvecklingsprocesser samt de centrala begreppen kring projektbaserad storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Syftet är också att ge studenten erfarenheter kring de problem som uppstår i stora projekt, där många involverade aktörer och parallellt arbete skapar situationer som måste hanteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska studenten skriftligt kunna:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består till största delen av ett utvecklingsprojekt där grupper om ca 17 studenter utvecklar programvara.

Kursen fokuserar på hur man arbetar i stora projekt på ett strukturerat sätt. Man utgår från ett existerande system som ger begränsningar i arbetet. Man använder en systematisk och väldefinierad utvecklingsprocess där kravspecifikation, design och testspecifikationer är viktiga dokument som skall tas fram. I utvecklingsprocessen ingår två kvalitetsutvärderingar, där projektgruppen presenterar sitt arbete. Olika roller fördelas mellan projektmedlemmarna, såsom projektledare, systemledare, interaktionsdesigners, utvecklare och testare. Som stöd till projektet agerar lärarna i olika roller såsom sektionschef, kvalitetsgranskare och experter.

Föreläsningar, övningar och datorövningar fungerar som en direkt introduktion till projektet, medan huvuddelen av kursen består i projektarbete. Datorövningarna och granskningsmöten är obligatoriska moment.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Den individuella examinationen består av en skriftlig rapport samt deltagande i obligatoriska moment på kursen. Den gruppvisa examinationen består av en skriftlig rapport samt ett acceptanstest av gruppens levererade system. Kursen betygssätts genom en sammanvägning av projektets gemensamma resultat och studentens individuella prestationer. Omexamination sker med individuellt anpassad inlämningsuppgift.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Datorövningar.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0209. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig rapport och ett acceptanstest av systemet utfört av projektgruppen. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.
Kod: 0309. Benämning: Rapport.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Den individuella examinationen består av en skriftlig rapport och deltagande i obligatoriska moment. Betyget baseras på projektgruppens resultat och studentens individuella prestationer. Omexamination utförs i form av en individuellt utformad uppgift. Delmomentet omfattar: Skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS312, ETSN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christin Lindholm, christin.lindholm@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/ets032hbg
Övrig information: Observera: Kursen går under två läsperioder. All salsbunden undervisning sker de första fyra veckorna. Examinationen av projektet avslutas i början av nästföljande läsperiod. P.g.a. projektets karaktär krävs närvaro under alla kursveckorna. Kursen ges vid Campus Helsingborg.