Kursplan för

Projekt årskurs 3
Project Year 3

EDT655, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att vidareutveckla och fördjupa studentens erfarenheter från tidigare projektkurser och därmed förbereda studenten för industriella projekt i sin kommande yrkesverksamhet. Studenterna arbetar i verklighetsnära projekt under kursens gång.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna förklara och använda centrala begrepp som rör projektbaserad utveckling inom datateknikområdet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna arbeta och visa samarbetsförmåga i gruppsammanhang.

Kursinnehåll

Kursen innehåller inledande föreläsningar och seminarier om projekthantering och processmodeller. Baserat på dessa kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser ska studenterna välja lämplig projektmodell för det valda projektet. Större delen av kursen består av arbete med projektet där studenterna ska designa, bygga och testa ett system inom datateknikområdet. Processen sammanfattas och utvärderas i en skriftlig rapport och muntlig presentation. Inlärningen sker genom en blandning av föreläsningar, handledning och projektarbete i grupp.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig rapport och muntlig gruppvis examination. För godkänd kurs krävs även godkänt på ett individuellt, skriftligt moment. Deltagande i gruppbildningen vid kursens start är obligatorisk. Under kursens gång är det obligatoriskt att delta aktivt i övningar och vid handledningstillfällen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lise Jensen, Ingenjörshögskolan i Helsingborg, lise.jensen@hbg.lth.se
Övrig information: Observera att på grund av projektets karaktär krävs närvaro alla kursveckor