Kursplan för

Ellära och elektronik
Electromagnetics and Electronics

ETE115, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME2, F2, N2
Alternativobligatorisk för: W3
Valfri för: Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

I princip alla tekniska system har en eller flera viktiga delar som kan klassas som elektroniska, många är till och med helt elektroniska. Särskilt medför de flesta mätsituationer att en fysikalisk storhet omvandlas till en elektrisk signal. Detta har medfört en världsomfattande industri och arbetsmarknad, och de flesta civilingenjörer förutsätts ha grundläggande kunskaper i elektronik.

Kursen är en grundläggande modelleringskurs avseende elektroniska system. Särskilt betonas modelleringskedjan 1) bestäm kretsmodeller för de fysikaliska processerna i de olika komponenterna såsom motstånd, transistorer etc, 2) utför matematisk analys av kretsmodellen och 3) tolka resultaten i form av systemparametrar som förluster och förstärkning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av kretsteori, elektromagnetisk fältteori och elektronik. I kretsteorin och fältteorin behandlas elektriska storheter, grundläggande analysverktyg samt verkliga kretselement och motsvarande ideala kretsmodeller. Kretsteorin används därefter inom elektroniken för att studera halvledarkomponenter och elektriska system.

Grundläggande elektriska storheter: Ström, spänning, potential, motstånd, ledningsförmåga, permittivitet, impedans, admittans och effekt.

Grundläggande analysverktyg: Maxwells ekvationer, elstatik, magnetostatik, randvillkor, Kirchhoffs lagar, räkneregler för linjära tidsinvarianta kretsar, nodanalys och tvåpolsekvivalenter.

Grundläggande kretselement: motstånd, spolar, kondensatorer, spänningskällor, strömkällor, förstärkare och transmissionsledningar. Modellering: verkliga kretsar med ideala kretselement, överföringsfunktion och filter.

Halvledarkomponenter och elektriska system: operationsförstärkare, förstärkarkopplingar, dioder, transistorer, integrerade kretsar och digitala system.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Frivilliga uppgifter under kursens gång kan ge bonus på tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: För N: FMFF20 Nanoteknikens matematiska metoder. För F: FMAF05 Matematik - System och transformer. För BME: samtidigt deltagande i ETI265 Signalbehandling i multimedia.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS010, ETE022, ETIA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Daniel Sjöberg, daniel.sjoberg@eit.lth.se
Kursansvarig: Mats Gustafsson, mats.gustafsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ete115