Kursplan för

Elektronik
Electronics

ETIA01, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna skall få en förståelse för kretsteknikens grunder och de däri ingående grundläggande elementen. Studenten skall kunna tillämpa dessa kunskaper tillsammans med den introduktion till de elektroniska komponenterna som kursen innehåller för att kunna bygga enklare elektriska kopplingar till ett inbyggt system. Studenten skall också få en inblick i inbyggda system, och det samspel mellan programvara – mikrokontroller – elektronik som finns i dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller en genomgång av kretstekniken och dess fundamenta. Den tar upp de grundläggande kretselementen, signalers tids och frekvensegenskaper, och överföringsfunktioner. Detta tillämpas sedan på enkla elektriska kopplingar och på de grundläggande elektroniska komponenterna. De teoretiska kunskaperna omsätts i praktiken på laborationerna, där de används för att arbeta med gränssnitten mellan en mikrokontroller och omvärlden.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination består av godkända laborationer, labbrapporter samt tentamina. Två omtentamina per år ges, men övriga moment examineras endast under kursens gång, en gång per år. Betyget sätts efter resultatet på tentamen.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen
Kod: 0210. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och godkända rapporter. Övrig information: Laborationerna erbjuds endast under ordinarie kursomgång.
Kod: 0310. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS010, ETE022, ETE115, ETI116, ETI195, ETI196

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bertil.Larsson, Bertil.Larsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etia01