Kursplan för

Signalbehandling i multimedia
Signal Processing in Multimedia

ETI265, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME2, C2
Alternativobligatorisk för: E3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Dagligen använder vi utrustning där signaler lagras och behandlas i digital form. Från den enkla digitala signalbehandlingen som sker i en CD-spelare till avancerad komprimering i t.ex. MP3 kodning av musik, kodning av tal i GSM, digital video för DVD, bildbehandling, etc. Kursen ger grundläggande kunskaper i digital signalbehandling och kunskaper om signalers frekvensegenskaper och frekvensinnehåll.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar tidsdiskreta signaler och system. Hjälpmedel som beskrivs är Fouriertransform, Diskret Fourier Transform (DFT) och Z-transform. Begrepp som frekvens- och systemfunktion introduceras samt olika typer av enkla filter. Digital signalbehandling av analoga signaler via A/D- och D/A-omvandling presenteras samt några olika strukturer för implementering av digitala filter. En rad tillämpningar, som t.ex. behandling av signaler från hjärtat och hjärnan (EKG och EEG), talsignaler och bilder tas upp på laborationerna. Här studeras också enkla filter och samband mellan amplitud- och fasfunktion och poler och nollställen; olika signaler filtreras med hjälp av en digital signalprocessor (DSP). Matlab används som beräkningsverktyg i laborationerna.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker i form av sluttentamen samt genom ett flertal delprov under kursens gång. Slutbetyg erhålls då tentamen inkl delprov och laborationer är godkända.

Delmoment
Kod: 0103. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0203. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA410 eller FMAA01 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS040, EITF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Nedelko Grbic, nedelko.grbic@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti265
Övrig information: Denna kurs ger väsentligen samma förkunskaper som grundkursen (Digital signalbehandling, ESS040) och möjliggör därför val av fortsättningskurser i ämnet Signalbehandling. Stödundervisning på engelska kan ges vid behov.