Kursplan för

Krets- och mätteknik
Circuits and Measurements

EITA40, 7.5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2024-04-02
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: IDA1, IEA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat och ständigt utvecklas nya produkter vilka förses med elektronik för att möjliggöra kommunikation och informationsöverföring mellan produkter. Typiskt innehåller dessa produkter ett digitalt datorsystem men även analoga elektriska kretsar används för vissa funktioner. Ett vanligt fall där analoga kretsar används är vid mätning av fysikaliska storheter. De analoga kretsarna behövs för att konditionera elektriska signaler från givare innan signaler kan överföras till digitala datorsystem.

Syftet med den här kursen är att ge grundläggande kunskaper och praktisk erfarenhet för analys, konstruktion och verifiering av analoga elektriska kretsar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Begrepp

Kretsanalys

Komponenter

Mätteknik

Tillämpningar

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen ger betyg 3, 4 eller 5. Godkända laborationer och laborationsrapporter är ett krav för godkänt i kursen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter samt godkända laborationsredovisningar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA645/FMAA50 Matematisk analys: Del Algebra och Analys 1
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETE602 ETE603 ETE604

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Johannes Svensson, johannes.svensson@eit.lth.se
Hemsida: https://www.eit.lth.se/kurs/eita40