Kursplan för

Krets- och mätteknik
Circuits and Measurements

ETE604, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA1, IEA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om grundläggande elektriska komponenter och samband i elektrisk kretsteori. Kunskaperna knyts till lösning av teoretiska problem och laborativa inslag med stark anknytning till verkligheten.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Del likström:

Del växelström:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen ger betyg 3, 4 eller 5. Bonuspoäng till nästföljande ordinarie tentamen kan erhållas genom godkänd dugga. Godkända laborationer och laborationsrapporter är ett krav för godkänt i kursen.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrig information: Skriftlig tentamen. Resultatet på denna tentamen avgör slutbetyg på kursen.
Kod: 0216. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter samt godkända laborationsredovisningar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA645 Matematisk analys: Del Algebra och Analys 1
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETE602, ETE603

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Wernehag, johan.wernehag@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ete604