Kursplan för

Porslin - från 3D-design till produktion
Porcelain - from 3D Design to Production

TFRD85, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2022-12-14

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Lära sig ett analogt hantverk i kombination med en 3D modelleringsmjukvara.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter slutförd kurs skall studenterna kunna göra en småskalig produktion i traditionellt material.

Kursinnehåll

I denna kurs lär sig studenten ett analogt hantverk. Studenten arbetar under handledning av en utbildad keramiker för att skapa gipsformar för att gjuta och bränna keramikföremål som kan glaseras och dekoreras (inte stengods). Studenten kan antingen använda sig av ett litet, existerande föremål eller göra sin egen design med hjälp av en 3D modelleringsmjukvara.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Bedömningen beror på närvaro, deltagande och slutförda uppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: IDE175

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Hopf, andreas.hopf@design.lth.se
Hemsida: https://lusid.se/
Övrig information: Övrigt Undervisningsform: Kursen består av föreläsningar och individuell datorhandledning.