Kursplan för

Industridesignprojekt I
Industrial Design Project I

IDEN05, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2022-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Masterprogrammet är organiserat i tre fokusområden; Form and technology, Living and behaviour och Man and nature.

Syftet med kursen är att genomföra ett industridesignprojekt, om möjligt i ett litet arbetslag, baserat på en problemformulering (design brief) som är relevant för fokusområdet. Under projektet omsätter studenterna tidigare och nyförvärvad praktisk samt teoretisk kunskap. Studenterna har möjlighet att samarbeta med andra fakulteter vid Lunds universitet och/eller utomstående partner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa förståelse för bakgrunden och sammanhangen i respektive fokusområde.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att skriva en brief, ställa samman en projektplan; därtill att på ett effektivt sätt genomföra en fullständig designprocess från konceptgenerering till avslutande presentation och vid behov justera projektets inriktning.

utveckla en grundläggande designstrategi för att förverkliga ett koncept (en produkt) inom ramarna för fokusområdet och beskriva det översiktligt i en kompletterande rapport.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

På grundval av den inledande och jämförande översikt som ges i introduktionskursen börjar studenterna bekanta sig teoretiskt och praktiskt med det valda fokusområdet.

Form & Technology
o Översikt över designmetoder och -processer med avseende på natur, matematik och naturvetenskap
o Förståelse av dessa metoders och processers estetiska och performativa potential.

Living & Behaviour
o Översikt över samhälleliga utvecklingsmönster och förändringar i människors motiv och handlingar
o Förståelse av företags ekonomiska motiv och varumärkesrelaterade drivkrafter.

Man & Nature
o Översikt över människans påverkan på jordens system genom användningen av naturresurserna
o Förståelse av status quo med avseende på den sammanflätade miljö- och ekonomidebatten

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: 80% närvaro, genomförande av projekt enligt lärares anvisningar. Resultatet, i form av en fysisk 3d-prototyp och/eller 3d-simulering, ska presenteras muntligt, visuellt och skriftligt, varvid också den använda processen ska diskuteras.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Kursansvarig: Andreas Hopf, Andreas.Hopf@design.lth.se
Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar, både individuellt och i grupp. Det enskilda arbetet utförs under handledning.