Kursplan för

3 D - Modellering II
3 D - Modelling II

IDE175, 4,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Valfri för: KID2, MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Lära sig användning och tillämpning av väsentlig 3D-designmjukvara.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter slutförd kurs skall studenterna kunna rendera de egna projekten. De kommer att kunna använda sig av 3D Design and rendering software på ett säkert sätt och integrera det helt och hållet i det dagliga designarbetet.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en kort repetition av användningen och tillämpningen av 3D mjukvara. Det modulära användargränssnittet för 3D Design och rendering mjukvara förklaras och praktiseras djupgående (menyer, ikoner, snabbkommandon, funktioner, m.m.). Övning i olika typer av komplexa kurvor och ytor tränas genom modellering av befintlig produkt. Frågor som precision av ytor, modellkvalitet, modellerering strategi (”var man börjar”) och dataöverföring behandlas. Högkvalitativa renderingar av den slutförda modellen uppnås genom val av upplösning, scenuppsättning, kamerainställningar, ljussättning, färgskala, materialval och applicering av grafik och texturer. 

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Bedömningen beror på närvaro, deltagande och slutförda hemuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 18
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 5 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Hopf, andreas.hopf@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Kursen består av föreläsningar och individuell datorhandledning.