Kursplan för

3D-modellering och rendering, del 2
3D Modelling and Rendering, Part 2

IDEA90, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2022-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Efter avslutad kurs ska studenten ha förvärvat grundläggande färdigheter i 3D-modellering och 3D-rendering för att kunna förverkliga och presentera design av grundläggande komplexitet och producera 3D-data för prototypframställning (3D utskrift).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

.Studenten ska kunna reflektera över de verktyg och handlingssekvenser som används för att förstå att det ofta finns alternativ för att uppnå önskat resultat.

Studenten ska kunna anpassa arbetsflödet beroende på varje ny design/konstruktion som kan komma att kräva ett annat tillvägagångssätt.

Studenten ska kunna förstå att för vissa konstruktioner kan andra programvarualternativ vara lämpligare än de som används.

 

 

 

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, individuell handledning och självstudier, delvis med stöd av videohandledning online.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget Godkänd ska studenten ha deltagit i 80 % av undervisningen samt genomfört grundläggande övningar i 3D-modellering och 3D-rendering.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: IDEA85 eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEA10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Hopf, Andreas.Hopf@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se