Kursplan för

Biobaserade byggmaterial
Biobased Building Materials

TFRP10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2021
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-12-03

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

I arbetet med att minska samhällets klimatpåverkan finns ett generellt intresse och behov att övergå till en större andel biobaserade material. Detta gäller även byggsektorn och intresset och behovet att använda biobaserade byggmaterial såsom trä, träbaserade material och material baserade på växtfibrer är därför växande. Denna kurs ska ge ökad och fördjupad förståelse kring dessa materials egenskaper, styrkor och begränsningar i olika användningsområden.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Projektuppgiften görs i grupper om 1-2 studenter där varje grupp arbetar med varsitt material. Uppgiften omfattar att undersöka materialets ursprung, uppbyggnad och struktur, materialegenskaper, dess miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv samt möjliga användningsområden. I uppgiften ingår även att självständigt genomföra, utvärdera och analysera resultat av laborativa moment.Projektuppgiften redovisas både muntligt och skriftligt. Feedback ges löpande av lärare under kursens gång samt efter muntlig och skriftlig redovisning. Inför den muntliga redovisningen får/ger varje grupp också feedback från/till en annan grupp både skriftligt och muntligt.

Laborationerna omfattar ämnena mikro- och makrostruktur, sorption, dimensionsstabilitet och modifieringstekniker och studenterna arbetar i grupper om 2-3 studenter. Studenterna utför under laborationerna själva experiment samt utvärderar, analyserar och diskuterar resultaten från dessa.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd muntlig tentamen, godkända laborationer samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Benämning: Muntlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd muntlig tentamen
Benämning: Projektuppgift.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift
Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBMF05 Byggmaterialvetenskap eller motsvarande.
Kursen överlappar följande kurser: VBMN20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Maria Fredriksson, maria.fredriksson@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/utbildning